1. Algemeen
  1. In deze privacy voorwaarden wordt verstaan onder:
  a. Algemene voorwaarden: de Algemene voorwaarden van Verwerker, die onverkort van toepassing zijn op iedere afspraak tussen Verwerker en Verantwoordelijke en van welke Algemene voorwaarden deze privacy voorwaarden onlosmakelijk deel uitmaken.
  b. Verwerker: Rodin Group statutair gevestigd te en kantoor- houdende aan De Verbetering 1 te
  Groningen, 78545137.
  c. Gegevens: de persoonsgegevens zoals omschreven in Annex 1. Gegevens: Annex 1.
  d. Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan Verwerker opdracht heeft
  gegeven tot het verrichten van Werkzaamheden, eveneens Verantwoordelijke.
  e. Overeenkomst: elke afspraak tussen Opdrachtgever en Verwerker tot het verrichten van
  Werkzaamheden door Verwerker ten behoeve van de Opdrachtgever, conform het bepaalde in de opdrachtbevestiging. Conform het bepaalde in de opdrachtbevestiging.
  f. Verantwoordelijke: de Opdrachtgever die als natuurlijk persoon of rechtspersoon aan de Verwerker opdracht heeft gegeven tot het verrichten van Werkzaamheden.
  g. Werkzaamheden: alle werkzaamheden waartoe opdracht is gegeven, of die door Verwerker uit
  anderen hoofde worden verricht. Het voorgaande geldt in de ruimste zin van het woord en omvat in ieder geval de werkzaamheden zoals vermeld in de opdrachtbevestiging.
 2. Toepasselijkheid privacy voorwaarden
  1. Deze privacy voorwaarden zijn van toepassing op alle gegevens die in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst met Opdrachtgever door Verwerker worden verzameld voor Opdrachtgever, alsmede op alle uit de Overeenkomst voor Verwerker voortvloeiende Werkzaamheden en de in dat kader te verzamelen gegevens.
  2. Verwerker is bevoegd deze privacy voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. De privacy voorwaarden in hun nieuwe vorm zullen voor Verwerker en Opdrachtgever bindend zijn 30 dagen nadat daarvan mededeling is gedaan aan Opdrachtgever.
  3. Verantwoordelijke is verantwoordelijk voor de verwerking van de Gegevens betreffende bepaalde categorieën van betrokkenen zoals omschreven in Annex 1.
  4. Bij de uitvoering van de Overeenkomst verwerkt Verwerker bepaalde persoonsgegevens voor
  Verantwoordelijke.
  5. Dit is een verwerkersovereenkomst in de zin van artikel 28 lid 3 Algemene Verordening
  Gegevensbescherming (AVG), waarin de rechten en verplichtingen ten aanzien van de verwerking van de persoonsgegevens schriftelijk is geregeld, waaronder ten aanzien van de beveiliging. Deze privacy voorwaarden zijn ten opzichte van Verantwoordelijke bindend voor Verwerker.
  6. Deze privacy voorwaarden maken, net als de Algemene voorwaarden van Verwerker, onderdeel uit van de Overeenkomst en alle toekomstige overeenkomsten tussen partijen.
 3. Reikwijdte privacy voorwaarden
  1. Met het geven van de opdracht tot het verrichten van Werkzaamheden heeft Verantwoordelijke aan Verwerker de opdracht gegeven om de Gegevens te verwerken namens de Verantwoordelijke op de wijze zoals omschreven in Annex 1 in overeenstemming met de bepalingen van deze privacy voorwaarden.
  2. Verwerker verwerkt de Gegevens uitsluitend in overeenstemming met deze privacy voorwaarden, met name met hetgeen is opgenomen in Annex 1. Verwerker bevestigt de Gegevens niet voor andere doeleinden te verwerken.
  3. De zeggenschap over de Gegevens komt nooit bij Verwerker te rusten.
  4. De Verantwoordelijke kan additionele, schriftelijke instructies aan Verwerker geven vanwege
  aanpassingen of wijzigingen in de van toepassing zijnde regelgeving op het gebied van bescherming van persoonsgegevens.
  5. Verwerker verwerkt de Gegevens enkel in de Europese Economische Ruimte.
 4. Geheimhouding
  1. Verwerker en de personen die in dienst zijn van Verwerker, dan wel werkzaamheden voor hem
  verrichten, voor zover deze personen toegang hebben tot persoonsgegevens, verwerken de
  Gegevens slechts in opdracht van Verantwoordelijke, behoudens afwijkende wettelijke
  verplichtingen.
  2. Verwerker en de personen die in dienst zijn van Verwerker, dan wel werkzaamheden voor hem
  verrichten, voor zover deze personen toegang hebben tot persoonsgegevens, zijn verplicht tot
  geheimhouding van de persoonsgegevens waarvan zij kennis nemen, behoudens voor zover enig
  wettelijk voorschrift hen tot mededeling verplicht of uit een taak de noodzaak tot mededeling
  voortvloeit.
 5. Geen verdere verstrekking
  1. Verwerker zal de gegevens niet delen met of verstrekken aan derden, tenzij Verwerker daartoe
  voorafgaande, schriftelijke toestemming of opdracht heeft verkregen van Verantwoordelijke of op grond van dwingendrechtelijke regelgeving daartoe verplicht is. Indien Verwerker op grond van dwingendrechtelijke regelgeving verplicht is om de Gegevens te delen met of te verstrekken aan derden, dan zal Verwerker de Verantwoordelijke hierover schriftelijk informeren, tenzij dit niet is toegestaan.
 6. Beveiligingsmaatregelen
  1. Rekening houdend met de stand van de techniek, de uitvoeringskosten, alsook met de aard, de
  omvang, de context en de verwerkingsdoeleinden en de qua waarschijnlijkheid en ernst
  uiteenlopende risico’s voor de rechten en vrijheden van personen, treft Verwerker passende
  technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen. De beveiligingsmaatregelen die thans zijn genomen, zijn in Annex 2 bepaald.
  2. Verwerker zorgt voor maatregelen die er mede op gericht zijn onnodige verzameling en verdere verwerking van persoonsgegevens te voorkomen.
  3. De Gegevens worden uitsluitend opgeslagen en verwerkt binnen de Europese Economische Ruimte.
 7. Toezicht op naleving
  1. Verwerker zal Verantwoordelijke op diens verzoek en voor diens rekening inlichtingen verschaffen over de Verwerking van de Gegevens door Verwerker of Sub-verwerkers. Verwerker zal de gevraagde inlichtingen zo snel mogelijk verstrekken, doch uiterlijk binnen vijf werkdagen.
  2. Verantwoordelijke heeft eenmaal per jaar en voor eigen rekening het recht om een door
  Verantwoordelijke en Verwerker gezamenlijk aan te wijzen onafhankelijke derde een inspectie te
  laten uitvoeren om te verifiëren of Verwerker de verplichtingen onder AVG en de privacy voorwaarden
  nakomt. Verwerker zal daaraan alle redelijkerwijs noodzakelijke medewerking verlenen.
  Verwerker heeft het recht om haar kosten die gepaard gaan met de inspectie in rekening te brengen bij Verantwoordelijke.
  3. Verwerker zal in het kader van haar verplichtingen onder lid 1 van dit artikel aan Verantwoordelijke dan wel een daartoe door Verantwoordelijke ingeschakelde derde in ieder geval:
  – alle relevante inlichtingen en documenten verstrekken;
  – toegang verlenen tot alle relevante gebouwen, informatiesystemen en Gegevens.
  4. Verantwoordelijke en Verwerker zullen zo spoedig mogelijk na het gereedkomen van het rapport met elkaar in overleg treden om de eventuele risico’s en tekortkomingen te adresseren. Verwerker zal op kosten van Verantwoordelijke maatregelen nemen om de geconstateerde risico’s en tekortkomingen op een voor Verantwoordelijke acceptabel niveau te brengen respectievelijk op te heffen, tenzij partijen schriftelijk anders overeen zijn gekomen.
 8. Datalek
  1. Zo spoedig mogelijk nadat Verwerker kennis neemt van een incident of datalek dat (mede)
  betrekking heeft of kan hebben op de Gegevens, stelt Verwerker Verantwoordelijke hiervan op de hoogte via de bij Verwerker bekende contactgegevens van Verantwoordelijke en zal Verwerker
  informatie verstrekken over: de aard van het incident of de dat alek, de getroffen Gegevens, de
  vastgestelde en verwachte gevolgen van het incident of datalek op de Gegevens en de maatregelen die Verwerker heeft getroffen en zal treffen.
  2. Verwerker zal Verantwoordelijke ondersteunen bij meldingen aan betrokkenen en/of autoriteiten.
 9. Sub-verwerkers
  1. Op grond van artikel E lid 3 van de algemene voorwaarden heeft Verwerker toestemming om zijn verplichtingen uit te besteden aan derden en derhalve één of meerdere sub- verwerkers in te
  schakelen.
  2. Verwerker draagt er zorg voor dat de sub-verwerker is onderworpen aan deze privacy voorwaarden dan wel aan een sub-verwerkersovereenkomst die dezelfde plichten bevat als deze privacy voorwaarden.
 10. Medewerkingsplichten en rechten van betrokkenen
  1. Verwerker zal Verantwoordelijke op verzoek medewerking verlenen in geval van een klacht, vraag of verzoek van een betrokkene, dan wel onderzoeken of inspecties door de Autoriteit Persoonsgegevens.
  2. Verwerker zal Verantwoordelijke op diens verzoek en voor diens rekening bijstaan bij het uitvoeren van een gegevensbeschermingseffect beoordeling.
  3. Als Verwerker rechtstreeks van een betrokkene een verzoek om inzage, correctie of verwijdering van zijn of haar Gegevens ontvangt, informeert Verwerker Verantwoordelijke binnen twee werkdagen over de ontvangst van het verzoek. Verwerker voert zo snel mogelijk alle instructies uit die Verantwoordelijke schriftelijk aan Verwerker geeft als gevolg van zodanig verzoek van betrokkene.
  Verwerker treft de noodzakelijke passende technische en organisatorische maatregelen die nodig
  zijn om te voldoen aan dergelijke instructies van Verantwoordelijke.
  4. Indien instructies van Verantwoordelijke aan Verwerker strijd opleveren met enige wettelijke
  bepalingen omtrent gegevensbescherming, meldt Verwerker dit bij Verantwoordelijke.
 11. Duur en beëindiging
  1. Deze privacy voorwaarden zijn geldig zolang Verwerker de opdracht heeft van Verantwoordelijk om Gegevens te verwerken op grond van de Overeenkomst tussen Verantwoordelijke en Verwerker.
  Zolang door Verwerker Werkzaamheden worden verricht ten behoeve van Verantwoordelijke zijn
  deze privacy voorwaarden op deze relatie van toepassing.
  2. Indien Verwerker na beëindiging van de Overeenkomst op grond van een wettelijke bewaarplicht bepaalde gegevens en/of documenten, computerdisks of andere gegevensdragers waarop of waarin zich Gegevens bevinden gedurende een wettelijke termijn moet bewaren, dan zal Verwerker zorgdragen voor de vernietiging van deze gegevens en documenten, computerdisks of andere gegevensdragers binnen 4 weken na beëindiging van de wettelijke bewaarplicht, tenzij dit om technische of organisatorische redenen redelijkerwijs niet mogelijk is.
  3. Bij beëindiging van de Overeenkomst tussen Verantwoordelijke en Verwerker kan Verantwoordelijke binnen twee maanden na beëindiging van de Overeenkomst aan Verwerker verzoeken om alle documenten, computerdisks en andere gegevensdragers, waarop of waarin zich gegevens bevinden, te retourneren aan Verantwoordelijke, voor rekening van Verantwoordelijke. In geval van retournering zal Verwerker de gegevens verstrekken in de vorm zoals bij Verwerker aanwezig. Voor zover de Gegevens zich in een computersysteem bevinden of in een andere vorm waardoor de Gegevens redelijkerwijs niet kunnen worden verstrekt aan Verantwoordelijke, zal Verwerker aan Verantwoordelijke een toegankelijke, leesbare kopie van de Gegevens verstrekken. Na het verstrijken van deze termijn zal Verwerker tot definitieve vernietiging van de Gegevens overgaan, tenzij Verwerker op grond van een wettelijke plicht gehouden is Gegevens op te slaan en tenzij dit om technische of organisatorische redenen redelijkerwijs niet mogelijk is.
  4. De wijze van vernietiging wordt vastgelegd in overleg met Verantwoordelijke. Na vernietiging
  verstrekt de Verwerker hiervan een schriftelijke bevestiging aan de Verantwoordelijke.
  5. Onverlet hetgeen voor het overige in dit artikel K is bepaald, zal Verwerker na beëindiging van de Overeenkomst geen Gegevens houden noch gebruiken.
 12. Nietigheid
  1. Indien één of meerdere bepalingen uit deze privacy voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, blijven de overige voorwaarden volledig van toepassing. Indien enige bepaling van deze privacy voorwaarden niet rechtsgeldig is, zullen partijen over de inhoud van een nieuwe bepaling
  onderhandelen, welke bepaling de inhoud van de oorspronkelijke bepaling zo dicht mogelijk
  benaderd.
 13. Toepasselijk recht en forumkeuze
  1. Op deze privacy voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
  2. Alle geschillen in verband met deze privacy voorwaarden of de uitvoering daarvan worden
  voorgelegd aan de bevoegde rechter bij de rechtbank Noord-Nederland.