Persoonsgegevens

Rodin Group hanteert persoonsgegevens, dit is noodzakelijk voor het leveren van onze diensten.
Persoonsgegevens zijn alle gegevens die betrekking hebben op een natuurlijk persoon. Deze gegevens verwerken we omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van onze overeenkomst. Rodin Group gebruikt voor deze informatie twee systemen, Exact Online en Afas. Beide bedrijven hebben eigen beleid om deze persoonsgegevens goed te beschermen en beide worden hierin extern ge-audit. Alleen die medewerkers van Rodin Group die deze gegevens nodig hebben voor het uitvoeren van hun functie hebben toegang tot deze systemen. Deze medewerkers beschikken over een VOG en hebben een geheimhoudingsverklaring getekend.

 

Klantgegevens

Rodin Group verwerkt de volgende gegevens van haar klanten:
• Contactinformatie, dit omvat namen, adresgegevens, telefoonnummer(s), bankrekeningnummer,
KvK nummer, geslacht en emailadres.
• Accountinformatie, dit omvat IP-adres(sen), MAC-adres(sen).
• Verkeersinformatie en sessie informatie houdt Rodin heel nadrukkelijk niet bij.

 

Gegevensverwerking

Rodin Group gebruikt deze informatie voor het kunnen leveren van haar eigen diensten, zoals internet, VoIP, VLAN en support hierop. Rodin Group kan deze informatie ook gebruiken om eigen diensten onder de aandacht van haar klanten te brengen. Rodin Group is onder de Telecomwet verplicht om gegevens te delen met bevoegde opsporingsinstanties wanneer deze daar om vragen en voert deze verplichting uit in samenspraak met de Nationale Beheersorganisatie Internet Providers (NBIP).

Rodin Group bewaart deze informatie zolang het nodig is om de diensten te leveren. Uitzondering hierop zijn de gegevens waarvoor een wettelijke verplichting geldt om persoonlijke gegevens langer te bewaren. Financiële gegevens worden bewaard volgens de wettelijke vastgestelde termijnen en volgens de geldende fiscale standaarden.

 

Informatie

Klanten van Rodin Group kunnen ten alle tijden opvragen welke informatie verwerkt wordt door deze vraag te mailen naar info@rodin-group.com. Ook kunnen klanten informatie die onjuist, onvolledig of ongevraagd verwerkt is laten aanpassen of verwijderen. Rodin Group beantwoordt en verwerkt deze verzoeken binnen de wettelijk vastgestelde termijn. Let op dat het mogelijk is dat Rodin bepaalde diensten niet meer kan leveren wanneer bepaalde informatie wordt verwijderd.

Klanten van Rodin Group kunnen een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens via de pagina https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/privacyklacht-indienen wanneer zij vermoeden dat de verwerking van persoonsgegevens door Rodin in strijd is met de privacywetgeving.

 

Vragen

Rodin Group behoudt zich het recht voor het privacy statement te allen tijde te wijzigen. Indien u vragen en/of opmerkingen heeft met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens door Rodin Group, dan kunt u met ons contact opnemen via info@rodin-group.com.

Adres: De Verbetering 1, 9744 DZ  Groningen
E-mail: info@rodin-group.com
Telefoonnummer: 088-0117800
KvK: 78545137
Website: www.rodin-group.com